SKOLA 2030

Kompetenču pieeja mācību saturā

Proj 2030

“Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanu
projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002

Projekta mērķis
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
2016, gada decembrī Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja visas Latvijas pašvaldības nominēt izglītības iestādes jaunā mācību saturu aprobācijai un, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu, gan mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu, gan skolu un skolotāju motivāciju dalībai projektā, VISC konkursa kārtībā izvēlējās 100  Latvijas izglītības iestādes, t.sk. Ādažu vidusskolu.

Mācību satura aprobācijas mērķis  

  • nostiprināt kopīgu mācību darba plānošanu un īstenošanu dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem katrā izglītības iestādē;
  • izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus;
  • izmēģināt un pilnveidot mācību satura dokumentus (t.sk., mācību priekšmetu programmas, metodiskos, mācību un diagnostikas materiālus);
  • noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē jaunas mācīšanas pieejas īstenošanu izglītībā.

Izglītības iestādēm bija jāpiesaka skolotāju komandas – Ādažu vidusskola izveidoja trīs skolotāju komandas – sākumskolas (1. - 6.klašu), pamatskolas un vidusskolas komandas - un divu gadu garumā komandas piedalīsies mācībās un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Sk2030 1Sk2030 2

Ādažu vidusskola divus mācību gadus aktīvi iesaistījusies Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), un 13.05.2019. un 14.05.2019. piedalījās Labās prakses ieviešanas seminārā, lai iepazīstinātu līdzšinējo projekta ieviešanas pieredzi.
Katra komanda izstrādāja stendu, kurā atspoguļots 2018./2019.m.g. izvirzītā mērķa -  DARBS AR INFORMĀCIJAS AVOTIEM - īstenošanas process.
Semināra gaitā tika vadītas pieredzes darbnīcas – praktiskas nodarbības par projekta ieviešanas pieredzi.

  • Danija Kundziņa un Irita Virka-Skaistkalne. “Izaicinājumi un pieredze, izmantojot IT rīkus darbā ar tekstu, informācijas atlasi un tās izmantošanu. Pieredzes stāsts un praktiski piemēri - mācību stundas plānošana un starppriekšmetu saite darbā ar tekstu, dažādu IT rīku izmantošana mācību procesa dažādošanai, atgriezeniskajai saitei un snieguma līmeņu noteikšanai, pašvērtējumam.”
  • Vaira Baltgaile un Anda Kļave. “Darbības mākslas formas izmantošana mācību procesā (literatūra, mūzika, teātra māksla). Klasisku darbu dramatizējums mūsdienu skatījumā, izmantojot mākslu sintēzi.”
  • Raivis Pauls. Praktiskā darbnīca – plānošana. “Dabaszinātņu mācību jomā, fizikā pamatskolā.”

Skola 2030 avize

VAIRA BALTGAILE - latviešu valodas un literatūras skolotāja Ādažu vidusskolā, savās stundās izmanto drāmas paņēmienus 5. - 12. klašu grupā. Jau 25 dadus vada teātra interešu izglītības pulciņu. Drāmu un drāmas metodes apguvusi teātra pedagogu kursos. Visu rakstu avīzē lasiet šeit: Raksts

Informācija "Rīgas Apriņķa Avīzē": 27. septembris 2018. gads
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/izglitiba/3257-kompetences-balstita-izglitiba-kas-sagaida-pierigas-skolenus-un-skolotajus-adazi-un-ulbroka

IMG 20180509 084711

2017./2018. mācību gadā Ādažu vidusskola, iesaistoties VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā (SKOLA 2030)” , īstenoja Sadarbības un līdzdalības caurvijas aprobāciju.
Visa mācību gada garumā skolas komandas - vadības komanda, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju komandas - apmeklēja mācības, apguva teorētiskas zināšanas, izzināja citu skolu pieredzi, dalījās ar savas labās prakses piemēriem un, mācību stundās organizējot grupu darbu, veicināja skolēnu sadarbības prasmju attīstību.
2018. gada 9. maijā projekta ietvaros Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā tika organizēts Ieviešanas seminārs, kurā līdzdarbojās visas Rīgas reģiona pilotskolas, daloties pārmaiņu ieviešanas pieredzē stendu prezentācijās un meistarklašu darbā. Katrai pilotskolai bija dots uzdevums uzaicināt pārstāvjus no kaimiņu novadu skolām, kas nav iesaistītas projektā, un mūsu skola uzaicināja kolēģus no Sējas pamatskolas un Zvejniekciema vidusskolas. 
Gatavojoties semināram, katrai skolas komandai vajadzēja izveidot stendu, kur atspoguļot mācību gada paveikto. Seminārā Ādažu vidusskolu pārstāvēja un stendu prezentācijā iepazīstināja ar paveikto skolas direktore un direktores vietnieces – Anita Rubene un Liāna Pumpure, kā arī fizikas skolotājs Raivis Pauls – viņš arī projekta SKOLA 2030 koordinators skolā.
Semināra otrajā daļā bija iespēja piedalīties divās dažādās meistarklasēs - skolas direktore un direktores vietnieces iepazinās ar citu skolu (Rīgas Teikas vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Salaspils 2. vidusskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas u.c. izglītības iestāžu) labās prakses piemēriem, savukārt Raivis Pauls vadīja meistarklases citu skolu pārstāvjiem.   Foto

Latvijas Televīzijas raidījuma “Aculiecinieks” radošā komanda viesojās Ādažu vidusskolā, lai vērotu, kā mums veicas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas procesā. Filmēšanas komanda piedalījās 8.g klases fizikas stundā pie skolotāja Raivja Paula un 6.b klases dabaszinību stundā pie skolotājas Madaras Pelnēnas, galarezultātā izveidojot sižetu “Citāda skola”.

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites