KARJERAS IZGLĪTĪBA

Ādažu vidusskolas karjeras izglītības programma

Karjeras izgl

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Attālinātu mācību norises laikā  7.-12. klašu skolēniem un viņu vecākiem individuālas karjeras konsultācijas tiek sniegtas attālināti pēc iepriekšējās pieteikšanās e-klasē.

 • Pedagogi karjeras konsultanti

  karjeraiAlma Brinkmane (5. - 12. kl.)  kab. C-301
Individuālās konsultācijas 5.-12. klašu skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klasē vai C-301. kabinetā
  
  Gundega Kaugure (1. - 4. kl)
Individuālās karjeras konsultācijās: 

 • konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā
 • konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas
 • konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu
 • konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes
 • konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos

Konsultants palīdz:

 • apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences
 • paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju
 • saņemt atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs
 • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:
*   Izprast sevi
*   Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
*   Veidot pašapziņu
*   Apzināt savas stiprās un vājās puses
*   Plānot un vadīt savu karjeru
*   Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
*   Pētīt izglītības iespējas
*   Pieņemt lēmumu

IESKATIES!

Karjera1

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.
Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.
Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.
Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.
Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:
     * mācību priekšmetu stundas;
     * klases stundas;
     * individuālās nodarbības;
     * ārpusstundu pasākumus;
     * mācību ekskursijas.
Skolēnu pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumu pierādījumi u. c. ar karjeras izglītību saistīti materiāli tiek apkopoti mapēs (Portfolio).

Karjera2Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:
     * palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
     * sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
     * audziniet bērnu darbībā;
     * palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
     * ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Karjera3Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:
     * pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm
     * ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības
     * jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus
     * jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod
     * jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi
     * jāiedrošina spert nākamo soli
Meklējiet šeit:
     http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai
     www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Sākot ar 20.03.2017. Ādažu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta ietvaros pedagogu karjeras konsultantu vadībā tiks plānoti  un organizēti karjeras pasākumi Ādažu vidusskolas skolēniem.

Pasākumi

 Jaun SaeimaTiešsaistes pasākums jauniešiem “Iepazīsti Saeimu”
27. aprīlī laikā no plkst. 13:15 līdz 14:00 jaunieši no 11.ab un 10.c klases Karjeras izglītības ietvaros piedalījās tiešsaistes lekcijā ar interaktīvo prezentāciju “Iepazīsti Saeimu”. Tiešsaistes lekcijas mērķis bija ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.
Platformā Zoom tiešsaistes lekcijas un interaktīvās prezentācijas laikā skolēni tika iepazīstināti ne vien ar Saeimas darbu, bet arī piedalījās diskusijā, vai par Saeimas deputātu vajadzētu kļūt jaunietim no 18 gadu vecuma un vai jaunieši atbalsta iespēju saglabāt mācību procesā klātienes un attālināto mācību kombinēto pieeju. Diskusijā 2/3 jauniešu pauda viedokli, ka 18 gados vadīt valsti esot pāragri nepietiekamās pieredzes dēļ, taču lielākais vairums no viņiem atbalsta kombinēto pieeju mācību procesā, ja attālināti mācības notiek ne biežāk kā vienu nedēļu divu mēnešu laikā.
Skolēni tika iepazīstināti ar Jauniešu Saeimas darbību, kā arī guva informāciju par iespējām tajā piedalīties pašiem. Tiešsaistes pasākuma beigās jaunieši varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Apliecinājums 11.a kl. Apliecinājums 11.b kl. Apliecinājums 10.c kl.

BiKarjeras attīstības atbalsta pasākums 8. un 9. klašu skolēnu vecākiem “Mana bērna karjeras puzle. Kurš to saliks?”
2021. gada 8. aprīlī Ādažu vidusskolas 8. abcdeg un 9. bcdeg klašu skolēnu vecāku interesentu grupai ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiešsaistē tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana bērna karjeras puzle. Kurš to saliks?” Pasākums tika īstenots divu 40 minūšu garu lekciju apjomā ar mērķi izglītot vecākus un palīdzēt vecākiem karjeras atbalsta sniegšanā savam bērnam.
Pirmās lekcijas laikā pasākuma vadītāja Jolanta Priede, Mg. oec; Mg. edu, karjeras un biznesa konsultante, sertificēta personības izaugsmes spēļu trenere, dalījās pieredzē par vecāku lomas nozīmību bērna personības veidošanas procesā un ģimenē iegūtajām dzīves prasmēm un darba iemaņām, to saistību ar bērna lēmumiem par nākotnes izglītības un profesijas izvēlēm. Lektore aicināja sadzirdēt savu bērnu vajadzības, palīdzot apzināties viņu personības stiprās un attīstāmās šķautnes, daloties pieredzē, kā ģimenes pieaugušie var kļūt par paraugu saviem bērniem gan personības attīstīšanā, gan lēmuma pieņemšanā. Vecāki kopā darot lietas ar bērniem, piedāvājot izvēles iespējas bērnam, īstenojot darbaudzināšanu, palīdzot apgūt finanšu pratību, esot godīgi pret bērniem, sniedzot savu mīlestību un atbalstu, kļūst par paraugu saviem bērniem gan personības attīstīšanā, gan lēmumu pieņemšanā.
Otrās lekcijas laikā vecāki tika iepazīstināti ar tādām nākotnes pieprasītākajām prasmēm kā jēgas izprašana, sociāla ietekme, uzņēmēja domāšana, starpkultūru kompetence, analītiskā domāšana, kompetence jaunos medijos, darbošanās starp disciplīnām, dizaina domāšana, kritiska zināšanu apguve un virtuālā sadarbība.
Pasākuma laikā skolēnu vecāki uzdeva jautājumus un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Mana bērna karjeras puzle. Kurš to saliks?” 8. un 9. klašu skolēnu vecāku interesentu grupa novērtēja atzinīgi kā labu, vērtīgu, interesantu un izdevušos pasākumu.

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

Ka palidzet berniem atrast profesiju3.decembrī, EFS projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,” ietvaros notika tiešsaistes pasākums 7.klašu skolēnu vecākiem 
„Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērniem izvēlēties profesiju?”
Tiešsaistes pasākumu vadīja lektore Dace Briede – Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja.
Kādu laiku pirms nodarbības jaunieši tika aicināti aizpildīt DISC testu un saņēma atpakaļ testa atbildes. DISC tests ir  pasaulē vadošais personāla novērtēšanas instruments, ko ir izmantojuši vairāk kā 40 miljoni cilvēku, veicinot darbavietās tik būtisko kvalitātes un produktivitātes paaugstināšanos. DISC ir kvadrantos aprēķināts noteikts uzvedības modelis, kuru izstrādājis psiholoģijas doktors V. Moltons Marstons (1893-1947). Personības novērtēšana ar DISC palīdzību nosaka četrus uzvedības tipus. Pēc šī modeļa tiek analizēta indivīdu uzmanība un reakcijas konkrētā vidē un specifiskās situācijās. Jāņem vērā, ka parasti katrs no šiem uzvedības tipiem tīrā formātā nemēdz pastāvēt, kā arī – šos četrus savstarpēji atšķirīgos tipus nevar iedalīt labajos un sliktajos.
Nodarbībā lektore stāstīja  kā labāk sadarboties ģimenē, apgūstot jaunas zināšanas par personību tipiem, atpazīt pēc uzvedības un vizuāli dažādus cilvēkus, apgūt zināšanas, kas motivē un demotivē konkrētus personības tipus. Varēja uzzināt, cik atšķirīga ir pasaule un iespējams, ka mūsu pašu bērni ir pilnīgi citādāki nekā vecāki. Tika pārrunāts, kā šīs zināšanas var palīdzēt vecākiem  ar profesijas virzienu noteikšanu savam bērnam.
Pēc nodarbības tiešsaistē, interesentiem bija iespēja 15 minūšu videozvanā individuāli saņemt skaidrojumu par sava bērna testa rezultātiem.
Tests un tā skaidrojums ir nosūtīts vecākiem, kuri nevarēja piedalīties nodarbībā.
Paldies Dacei Briedei – Zālītei par interesanto un noderīgo nodarbību!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

IMG 20201029 135818 CopyKarjeras nedēļas pasākums 5. un 6. klasēm “Nākotnes profesijas un tām nepieciešamās prasmes”
Karjeras nedēļas ietvaros 29.oktobrī Ādažu vidusskolas 5.e, 5.a un 6.a klasē tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Nākotnes profesijas un tām nepieciešamās prasmes”. Pedagogs karjeras konsultants klases stundu laikā skolēnus iepazīstināja ar tādām TOP 10 nākotnes profesijām kā pilsētas fermeris, videospēļu dizaineris, kosmosa gids, dronu pilots, mākslīgā intelekta treneris, robotu konsultants, virtuālās realitātes dizaineris, teleķirurgs, klimata kontroles speciālists un kriptovalūtas konsultants. Pasākuma ietvaros, veicot praktisko uzdevumu, skolēni varēja pārliecināties, cik lielā mērā viņiem piemīt nākotnes profesijām nepieciešamās prasmes: prasme mācīties, pašdisciplīna, pašiniciatīva, digitālās prasmes, kritiskā domāšana, sadarbība, sociālās prasmes un radošums.
Pasākuma noslēgumā skolēni iepazīstināja klasesbiedrus, klases audzinātāju un pedagogu karjeras konsultantu ar to nākotnes profesiju, kura nodarbības laikā ir visvairāk iepatikusies, kā arī ar prasmi, kuru nepieciešams attīstīt.   Foto
Paldies 5.e, 5.a un 6.a klases audzinātajiem par labo sadarbību!

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

9FB4189A 3E14 4F50 A50A 8A76BD425B5C CopyNo 26. – 30. oktobrim visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Arī Ādažu vidusskolas 1. – 2. klasēs. Šajā nedēļā skolēni savās klases stundās, mācību priekšmetu stundās kopā ar audzinātājiem pētīja, domāja un sprieda. Par ko? Par dažādām profesijām, par zināšanām, prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Par šo profesiju ikdienu, riskiem. Izrādās, ir arī bīstamās profesijas.
Skolēni pētīja savas vecāku profesijas un pat dzimtas profesijas. Grupās tika spriests, kādi mācību priekšmeti būtu jāzina, lai strādātu attiecīgajā profesijā. Skolēni iejutās arī dizaineru lomā un modelēja citu profesiju pārstāvjiem jaunus un neredzētus formas tērpus.
Interesantas skolēniem šķita arī jaunās un nākotnes profesijas, ikviens varēja pasapņot un iztēloties sevi nākotnē un savā sapņu profesijā.
Lielu interesi izraisīja arī kāda jauna spēle.   Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1. - 6. klašu skolēniem, “Kā kļūt par profesionāli”.
Skolēnu interese par profesijām nebeidzas kopā ar Karjeras nedēļu. Pētīt un izzināt profesijas, saskatīt to saistību ar ikdienu un ikdienā apgūstamajiem mācību priekšmetiem, to paredz arī jaunais mācību saturs.   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

Ernests S Copy4. klašu skolēnu pašvērtējums

Laika posmā no 18. – 29.05., projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”ietvaros,  4.klašu skolēni attālinātajā mācību procesā  izstrādāja savu pašvērtējumu.

MĒRĶIS – interesantā veidā pastāstīt par sevi, saviem sasniegumiem, panākumiem, mērķiem.
Pašvērtējumā skolēni
* veidoja savu pašportretu
* rakstīja vēstuli sev
* atzīmējas savus sasniegumus (mācībās, sportā, ārpusklases pulciņos)
* izvīrzīja savus mazos nākotnes mērķīšus ceļā uz lielākiem mērķiem
* atzīmēja sev tuvos cilvēkus, kas vienmēr palīdz un atbalsta
* aprakstīja intereses, vaļaspriekus, akcentējot to nozīmi
Savu izveidoto pašvērtējumu skolēniem bija iespēja prezentēt Microsoft Teams vai Zoom stundās semestra beigās.
Paldies par lieliskajiem darbiem!
Lai izdodas saniegt to, kas iecerēts, ieplānots un tas, par ko tiek sapņots!   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

IMG 3879 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 7. klašu skolēniem “Kā nesabojāt savu dzīvi ”
2020.gada 10. martā Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā nesabojāt savu dzīvi” 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e un 7.g klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ka nesabojāt savu dzīvi” tika īstenots ar mērķi pilnveidot skolēnu izpratni par nepieciešamajām prasmēm, lai sagatavotos nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā pasaulē, par nozīmīgākajām nākotnes  kompetencēm, uzvedības un apģērba kļūdām, par rīcību, kura apdraud reālajā un virtuālajā vidē, kā arī attīstīt skolēniem pašizziņas un pašnovērtējuma veikšanas prasmes.
Pasākumu vadīja Kristīna Sprūdža, personīgās izaugsmes trenere, lietišķās etiķetes un komunikācijas eksperte. Pasākuma ietvaros bija interaktīva prezentācija ar video un foto stimuliem, situāciju analīzi, izmantojot piemērus no profesionālās pieredzes un praktiskus vecumposmam atbilstošus grupu uzdevumus par saskarsmi reālajā un virtuālajā vidē.
Pusaudži interaktīvajā prezentācijā un grupu uzdevumos uzzināja, kādi ir darba pasaules lielākie izaicinājumi un kādas prasmes ir nepieciešamas ikvienam, lai dzīvē un skolā saņemtu 10, kā arī to, kur šīs zināšanas var apgūt un kas var viņiem palīdzēt? Skolēni noskaidroja, kā sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesijai strauji mainīgajā pasaulē. Ko apgūt, lai neatdotu savu algu robotu industrijai un kādēļ ar vienu profesiju būs par maz? Nozīmīgākās nākotnes kompetences ir cilvēkprasmes un spēja gudri izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas.
Interaktīvās prezentācijas laikā noskaidroto par pirmā iespaida nozīmi, labas uzvedības prasmēm, uzvedības un apģērba kļūdām, apdraudējumiem reālajā un virtuālajā vidē, pusaudži pārbaudīja, pildot grupu uzdevumus.   Foto

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

IMG 3850 Copy2020.gada 6. martā Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses” 9.a, 9.b, 9.c, 9.d un 9.e klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Ņemot vērā to, ka viena no  Ādažu novada ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstīšana, būtiski ir to īstenot sociāli atbildīgi, tāpēc mērķtiecīgi ir ne vien iepazīstināt, bet arī pilnveidot jauniešu izpratni par Sociālo uzņēmējdarbību karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros.
Pasākumu vadīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece, Kultūras un mākslas centra “Nātre” valdes priekšsēdētāja  Dace Indrika. Lekcijas – diskusijas ar prezentāciju laikā jaunieši tika iepazīstināti gan ar Sociālās uzņēmējdarbības jēdzienu un izpratni Latvijā un pasaulē, gan praktiskiem piemēriem Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā arī ar Sociālās uzņēmējdarbības likumisko regulējumu Latvijā un nosacījumiem statusa iegūšanai Latvijā un atšķirībām starp sociāli atbildīgu un sociālo uzņēmumu. Pasākuma vadītāja aicināja jauniešus piedalīties diskusijā par problēmām un to risinājumiem Ādažu novadā un tā apkārtnē.   Foto

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

Skola 2020 1Skola 2020 2Skola 2020 3Skola 2020 4Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. – 12. klašu skolēniem “Izglītības izstādes “Skola - 2020”” apmeklējums
29. februārī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Izglītības izstāde “Skola 2020”” apmeklējums. Karjeras attīstības atbalsta pasākums izglītības iespēju izpētei tika organizēts Ādažu vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem. Izstādes apmeklējuma mērķis - iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. Pasākums norisinājās Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Jaunieši ne vien uzzināja daudz ko noderīgu, tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, bet arī paši varēja izmēģināt būt par pavāru, frizieri, ārstu, inženieri, gaisa kuģa pilotu, karavīru vai kuģa stūrmani, gūstot jaunu priekšstatu par profesiju.
Pasākums “Izglītības izstāde „Skola 2020” skolēniem ir lielisks palīgs tālākā izglītības ceļa izvēlē, jo piedāvāja kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par izglītības iespējām, nodrošinot jauniešiem iespēju vienkopus satikt un iztaujāt daudzu izglītības iestāžu pārstāvjus, kā arī gūt atsauksmes no pašiem studentiem.

IMG 20191217 091246 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 1. klašu skolēniem  “Amatnieka arodu daudzveidība”
17. un 18 decembrī 1. klašu skolēnus, projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, apciemoja skursteņslauķi no Aizkraukles, Jānis Andersons un vienīgā skursteņslauķe sieviete Latvijā - Līga Ondzule.
Viņu uzdevums bija iepazīstināt un stāstīt skolēniem par skursteņslauķa, skārdnieka, mūrnieka profesijām. Visas šīs profesijas ir cieši saistītas savā starpā. Ja mūrnieks un skārdnieks rūpējas par to, lai būtu pareizi un kvalitatīvi veikti viņu pakalpojumi, tad skursteņslauķa uzdevums ir gādāt par to, lai viss kalpotu labi un ilgāk.
Skursteņslauķi bija sagatavojuši interesantu un skaistu prezentāciju, ko papildināja stāstījums par profesiju rašanās vēsturi un šīm profesijām mūsdienās, darba pienākumiem.
Skolēnus ieinteresēja dažādi neparasti darba instrumenti un to praktiskais pielietojums. Tika rādītas dažādas situācijas, kad darbs ir saistīts ar netīrumiem, lielā augstumā. Mūsu dūmeņos bieži iemitinās dažādas dzīvas radības – zirnekļi, putni, lapsenes Arī šajās profesijās jābūt gatavam rast risinājumu nestandarta situācijās, pieņemt lēmumu atbildīgi un paveikt savu darbu kvalitatīvi.
Iepazīstoties ar skārdnieka, skursteņslauķa un mūrnieka profesijām, tika stāstīts arī par drošību, ko jāievēro darba procesā un ikdienā.
Izrādās skursteņslauķiem ir gan darba, gan parādes tērps. Lielā, skaistā, spīdīgā siksnas sprādze kalpo ne tikai skaistumam, bet arī praktiski. Ar to atspiežoties pret skursteni, tiek pasargāts vēders.
Nodarbības noslēgumā katrs varēja izmēģināt savu roki “skursteņa tīrīšanā”, par labu darbu saņemot algu – īpašu skursteņslauķa konfekti.   Foto
Paldies Aizkraukles skursteņslauķiem par interesantajām nodarbībām!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

20191203 094837 1 Copy20191203 101448 1 Copy20191203 120900 1 Copy20191203 141947 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 10., 11. un 12. klašu skolēniem “Uzņēmēja gēns”
2019.gada 3. un 6.decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Uzņēmēja gēns” 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 12.a un 12.b klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības attīstības plānu/ stratēģiju uzņēmējdarbības attīstīšana ir viena no prioritātēm,- attiecīgi Ādažu vidusskolas viens no karjeras attīstības atbalsta prioritārajiem virzieniem ir uzņēmējspēju attīstīšana vidusskolēniem.  Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Uzņēmēja gēns” mērķis tika sasniegts, pilnveidojot skolēnu izpratni par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm, kā arī iespējām pilnveidot pašnovērtējuma veikšanas un karjeras lēmuma pieņemšanas prasmes.
Pasākuma ietvaros tika īstenotas Personīgās izaugsmes treneres, biznesa konsultantes Lailas Šēnbergas vadītas 4 (80 min. garas katra) karjeras attīstības atbalsta nodarbības lekciju – diskusiju veidā. Skolēniem ar dažādu metožu un uzdevumu palīdzību bija iespējams izvērtēt savu piemērotību uzņēmējdarbībai. Lekciju – diskusiju par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem laikā skolēni, piedaloties diskusijās, pildot dažādus uzdevumus, veica savu pašnovērtējumu un noteica savu atbilstību uzņēmējdarbībai.
Pasākums “Uzņēmēja gēns” palīdzēja vidusskolēniem pilnvērtīgāk izprast topošajiem uzņēmējiem nepieciešamās īpašības, kvalitātes un prasmes, kā arī to, ka visas prasmes var iemācīties, galvenais ir vēlēšanās, enerģija (uzmanība) un atbildība. It visā, kur tiek ieguldīta enerģija, tiek gūts rezultāts. Cilvēka kontroles zonā ir tikai viņa piepūle. Neviens no malas nevar samazināt cilvēka vērtību. Katram pašam jāsāk vadīt savu dzīvi un būt atbildīgiem par to.
Iepriecina skolēnu rakstītais aptaujas anketās:
   * Patika iespēja kļūt atvērtākam un izprast citu domas par sevi;
   * Guvu iedvesmu kaut ko sākt darīt, mācīties nevis atmest malā, kad kaut ko nesaprotu;
   * Patika, ka pašam jādomā. Sapratu, ko vajag sevī mainīt;
   * Noderīgs pasākums, jo ikdienā par sevis pilnveidošanas iespējām nebiju domājis;
   * Patika atklātība un lēmuma pieņemšana par sevis attīstīšanas nepieciešamību;
   * Motivēja darīt vairāk un labāk;
   * Iemācījos labāk, atbildīgāk sadarboties ar otru cilvēku:
   * Patika strādāt ar sevi, iespēja saprast sevi labāk;
   * Pasākums lika padomāt savu attieksmi pret lietām un cilvēkiem. Apdomāt dzīves izvēles. Saprast iemeslu savām negatīvajām īpašībām;
   * Patika praktiska darbošanās ar iespēja sevi novērtēt nenonicinot;
   * Saprotu, ko man sevī jāmaina.

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

1 fotoKarjeras nedēļa
2019. gadā no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā Latvijas izglītības iestādēs, to vidū arī Ādažu vidusskolā,  notika dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi. 
Lasīt vairāk   Foto

Dome 0 CopyEkskursija uz Ādažu novada domi
Piektdien, 18. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, visiem ceturto klašu skolēniem bija iespēja paviesoties Ādažu novada domē. Ēkas vestibilā mūs sagaidīja Normunds Masaļskis – projektu vadītājs, kurš īsumā pastāstīja par pašvaldības funkcijām., par ēku, kurā pašvaldība atrodas. Pēc tam devāmies apskatīt darba kabinetus, tikties ar darbiniekiem. Pirmās mūs uzņēma Ādažu klientu centra darbinieces, kuras skolēniem pastāstīja, kādos jautājumos šeit klientiem tiek palīdzēts. Nākamā tikšanās bija ar Domes izpilddirektoru Gunti Porieti. Viņš interesanti pastāstīja par to, ko tad dara deputāti un domes darbinieki. Dažas 4. klases satika arī domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku. Visiem bija iespēja pabūt viņa darba kabinetā. Skolēni varēja apsēsties apspriežu telpā pie lielā galda, lai uz brīdi iztēlotos sevi kādā no tikko iepazītajiem amatiem. Foto
Paldies atsaucīgajiem Ādažu novada domes darbiniekiem!

4. klašu skolēnu un audzinātāju vārdā Ilze Dreimane

Biblioteka 0Biblioteka 1Biblioteka 3Biblioteka 41. klašu skolēnu mācību ekskursija uz Ādažu novada bibliotēku
Karjeras nedēļas ietvaros 1. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Ādažu novada bibliotēku ar mērķi - iepazīt bibliotekāra profesiju, bibliotekāra ikdienu, darba pienākumus.
Skolēni iepazinās ar bibliotēkas telpām, uzzināja, kā var izvēlēties grāmatas, kā grāmatas ir sakārtotas bibliotēkā, lai tās būtu vieglāk atrast, arī to, ka bibliotēkā ir datorprogramma, kurā ir apkoptas visas grāmatas.
Bibliotēkā bija aplūkojama grāmatu izstāde, kas stāsta par profesijām un papildināta ar mākslinieku zīmētām profesijām jaunākā skolas vecuma bērniem.
Skolēni saņēma nelielu uzdevumu – nosaukt, kādas profesijas ir sastopamas Ādažos, par ko Ādažos var strādāt.
Paldies Ādažu novada bibliotēkas darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu un interesanto stāstījumu!

Pasts 1Pasts 2Iepazīstam Ādažu pasta nodaļu
Karjeras nedēļas laikā 2. klašu skolēni apmeklēja Ādažu pasta nodaļu un iepazinās ar pastnieka un pasta operatora profesijām. Skolēnus iepazīstināja ar ikdienas darbiem, pienākumiem pastā. Darbs pastā ir ļoti atbildīgi, precīzi un rūpīgi veicams, jo katru dienu ir daudz klientu – apmeklētāju.
Paldies visiem pasta darbiniekiem!

K 1 CopyInteraktīvā lekcija – nodarbība “Nākotnes profesijas”
Karjeras nedēļas ietvaros 2., 3. un 5.klašu skolēni apmeklēja interaktīvo lekciju - nodarbību “Nākotnes profesijas”. Skolēniem bija iespēja līdzdarboties un uzzināt, kādas un kāpēc profesijas ir populāras šobrīd, kādas profesijas ir “izmirušas”, kādas apdraudētas un kādas būs populāras nākotnē.
2. klašu skolēni paguva apmeklēt arī Ādažu pasta nodaļu un iepazīties ar pastnieka un pasta operatora profesijām, kā arī uzspēlēt spēli “Iepazīsim profesijas”, noskatīties mācību filmas par profesiju daudzveidību, spriest un diskutēt par tēmu mācību priekšmetu ietvaros. Skolēni veidoja savas karjeras Portfolio. Šajā nedēļā skolēni paplašināja savu priekšstatu par esošajām profesijām un profesijām, kas būs aktuālas tuvākajā nākotnē. Noskaidroja, kādu priekšmetu apguve ir ļoti nozīmīga savu karjeras mērķu sasniegšanai.   Foto

Lidosta

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Mana sapņu profesija”
21.,22.,23.maijā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana sapņu profesija” 3. klašu skolēniem.
Iepazīt savu sapņu profesiju skolēni devās uz starptautisko lidostu “Rīga.” Skolēni tika uzaicināti uzvilkt dzeltenas vestītes, kas norādīja, ka viņi ir lidostas viesi. Tālāk sekoja iepazīšanās ar biļešu reģistrācijas vietu un cilvēkiem, kas to dara, un bagāžas nodošanas vietu. Ļoti svarīga lidostā ir kontrole, kur tiek veikta nopietna pārbaude, kas palīdz darbiniekiem pārliecināties, ka pasažieri ievēro noteikumus, neapdraud sevi un citus.
Lidostas autobuss skolēnus izvadāja pa visu plašo teritoriju. Lidostā strādā cilvēki, kas ir atbildīgi par to, lai putni neapdraud lidmašīnas. Lai lidmašīnas varētu veiksmīgi kursēt, par to ir atbildīgi dažādi tehniskie darbinieki. Lidostas teritorijā regulāri dežurē  vietējā “ceļu policija”, vienmēr gatavībā ir ugunsdzēsēji.
Skolēni uzzināja, ka aviācijas nozarē strādā ne tikai piloti, stjuarti, bagāžas operatori un krāvēji, bet arī drošības kontroles inspektori, ugunsdzēsēji, gaisa ceļu dispečeri un dažādas citas profesijas, kuras ir nepieciešamas, lai lidmašīna veiksmīgi paceltos un nonāktu savā galamērķī. Skolēni varēja izjautāt profesionāļus par viņu darba specifiku, nepieciešamo izglītību un darba aprīkojumu.

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

31A70FCF DA9A 45A5 BD2C 9BF591B03D005235C051 7508 4E6C 9773 AA2C696E1F4DD1BEB095 7DDE 4157 A72F EA2DAED60786Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas dzīves kapteinis!”
2019. gada 7. un 8. maijā, Ādažu vidusskolā, 8. klašu paralēlē  notika karjeras izglītības atbalsta pasākums "Es - savas dzīves kapteinis". Uzņēmēja un profesionāla personības izaugsmes trenere, mentore Laila Šēnberga vadīja praktisku nodarbību. Šīs nodarbības galvenās "pieturas" bija:
Pieredzes stāsts;
Mans apzinātais un neapzinātais dzīves ceļš, krustceles un lēmumi; Veiksmīgu cilvēku paradumi un kvalitātes;
Kā zināt, ka esi “SAVAS DZĪVES KAPTEINIS”;Mērķi, lēmumi, procesi;
Lēmumi un uzmanības noturēšana ceļā uz saviem dzīves panākumiem.

IMG 20190415 091834Karjeras attīstības atbalsta pasākums 4.klašu skolēniem “Profesiju karuselis”
15.aprīlī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis” 4. klašu skolēniem.
Tā bija  interaktīva, izglītojoša aktivitāte improvizācijas teātra aktieru jeb “K Komandas” izpildījumā. Aktieri ar kustībām attēloja dažādu profesiju pārstāvjus, gan “labos”, gan “sliktos” piemērus. Skolēnu uzdevums bija uzminēt profesiju, nosaukt šai profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kādi mācību priekšmeti būtu labi jāapgūst šo profesiju pārstāvjiem. Tika analizēti “sliktie piemēri” – ko nepareizi darīja vai nezināja profesijas pārstāvis.
Aktivitāšu laikā tika veicināta skolēnu izpratne par profesiju daudzveidību, par vispārīgām un specifiskām šo profesiju pārstāvju prasmēm. Skolēni tika iedrošināti uzstāties un paust savu viedokli, piemēroties dažādām situācijām un nebaidīties kļūdīties.   Foto
Paldies “K Komandai”- Ditai, Valdim un Dzintaram!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

IMG 20190408 082530 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klašu skolēniem “Vēlos kļūt inženieris” 8.04. Ādažu vidusskolā projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Vai Tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.
8.aprīlis Ādažu vidusskolas 5. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja praktiskajā darbnīcā.
Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.
Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai pārrunātu skolēnu izveidoto nākotnes ieceru maketu un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!   Foto

 IMG 0158IMG 0163IMG 0165IMG 0167Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera”
4. un 5.aprīlī skolā notika karjeras izglītības pasākums “Tīģerīša karjera”, kura laikā 1.abcdeg un 4.d klašu skolēniem bija iespēja caur multfilmu tēliem veidot  izpratni par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, rezultāts arī bija atkarīgs no bērniem. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo viedokļos.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Daudzveidīgo animācijas profesiju darbnīca”

IMG 20190325 081111 Copy25. martā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Daudzveidīgo animācijas profesiju darbnīca” 3. klašu skolēniem.
25. marta rīts 3. klašu skolēniem iesākās mazliet citādi kā ierasts. Pieredzējušas animatores Kristīnas Šmites vadībā skolēni iepazina populārākās profesijas animācijā – scenārists, producents, režisors, skaņu mākslinieks, operators, kadru plāna zīmētājs, montāžists, skaņas režisors, animators, animatora asistents. Ļoti noderīgi bija uzzināt par katras profesijas lomu, nozīmi un pienākumiem filmas tapšanas gaitā un, kur mācīties, lai apgūtu šīs profesijas. Skolēnus iepazīstināja arī ar dažādiem animācijas veidiem – zīmētā animācija, plastilīna animācija, leļļu animācija.
Praktiski darbojoties darbnīcās, sākumā skolēni apguva kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums Ivara Šmita vadība. Izmantojot Stop Motion tehniku (stopkadru animācija) un dažādus zīmētus tēlus, ko varēja papildināt ar saviem, skolēni veidoja īsas animācijas filmiņas. Varēja iejusties scenārista, animatora, operatora u.c. profesiju “ādā.” Lielākais prieks, protams,  bija par dažādajām pašu izveidotajām filmiņām, kas tiks atsūtītas uz skolu.   Foto
Paldies MULTENKULTEN nodarbību vadītājiem Kristīnai un Ivaram  par saturīgajām un interesantajām nodarbībām!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

logo 2019 v11Skola 2Skola 3Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. – 12. klašu skolēniem izglītības izstādes “Skola - 2019” apmeklējums
2. martā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izglītības izstādes “Skola - 2019” apmeklējums. Brauciens uz izstādi tika organizēts 9. – 12. klašu skolēniem. Izstādes apmeklējuma mērķis - iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.
Pasākums norisinājās Ķīpsalā. Šis ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums, kas pulcē jauniešus un piedāvā kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

IMG 0666IMG 0668IMG 0672IMG 0673

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesijas zobu veselības nodrošināšanā”
2019. gada 5. februārī Ādažu vidusskolā 4. un 5. klasēs notika karjeras izglītības bezmaksas pasākums "Profesijas zobārstniecībā". Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes 2. kursa studentes interaktīvā nodarbībā iepazīstināja skolēnus ar visām mutes dobuma veselībā iesaistītajām profesijām, sasaistot to ar konkrētiem studiju virzieniem un skolas laikā apgūstamajiem svarīgākajiem priekšmetiem. Pastāstīja par savu personīgo studiju pieredzi un sniedza uzskatāmu priekšstatu par savlaicīgu mutes dobuma un zobu higiēnu.

25 janvaris

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ‘Kā realizēt savu ieceri?”
25.01.2019. Ādažu vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums "Kā realizēt savu ieceri?". Projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, pirmo klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar veselīgo našķu ražošanas procesā iesaistītajām profesijām, dzirdēt personīgo profesionālās izaugsmes stāstu un praktiski izmēģināt savas spējas un intereses produkta tapšanas gaitā.

Karj4 1Karj4 2Karj4 3Karj4 4Karjeras attīstības atbalsta pasākums 4.klašu skolēniem “Kā realizēt savu ieceri?”
18. janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā realizēt savu ieceri?” 4. klašu skolēniem.
SIA “Sēklu muss” vadītāja Agnese Nazareca ciemojās Ādažu vidusskolā. Agnese skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju un ar to, kā vispirms radās ideja, tad pamazām tā pārvērtās realitātē un tika izveidots uzņēmums, kurā bez roku darba iztikt nav iespējams. Speciāliste uzbūra nelielu ražotni un skolēniem bija iespēja iedomāties un iejusties darbinieku lomā. Katrs varēja pārliecināties, ka darbs veicams rūpīgi un atbildīgi.
Paldies Agnesei par skolēnu prieku un mirdzošajam acīm!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

MovieKarjeras attīstības atbalsta pasākums 2. klašu skolēniem “Iepazīstam audiovizuālās profesijas!”
29. novembrī un 7.,11.,17.,18.,19. decembrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīstam audiovizuālās profesijas!” 2. klašu skolēniem.
Pasākums norisinājās MOVIE- studija telpās Rīgā. Pieredzējušas pasniedzējas vadībā skolēni caur sajūtām, spēlēm, darbošanos grupās un pa vienam iepazina populārākās audiovizuālās profesijas – scenārists, producents, režisors, skaņu mākslinieks, operators, aktieris. Ļoti noderīgi bija uzzināt par katras profesijas lomu, nozīmi un pienākumiem filmas tapšanas gaitā.
Praktiski darbojoties, skolēni rakstīja scenāriju, iejutās aktieru un režisoru lomā. Kā operatori mācījās uzņemt tuvplānu, kopplānu un vidējo plānu. Tika demonstrēti arī dažādi kameras leņķi, lai panāktu, ka kāds no tēliem kadrā izskatās vājāks. Lielu sajūsmu izraisīja spēles “Lielveikals, ” “Starpbrīdis” un “Plosts,” kur skolēni iejutās katrs savā izvēlētajā lomā un kā aktieri to visu laiku atveidoja.
Neparasta izrādās ir profesija – skaņu mākslinieks (FOLEY artists). Skolēniem demonstrēja video, kā ar dažādu priekšmetu un materiālu palīdzību var radīt dažādas skaņas, piemēram, sniega gurkstēšanu zem kājām, lietus čabināšanu…
Nodarbības nobeigumā skolēni izspēlēja ainu “Sabiedriskais transports,” ko nodarbības vadītāja nofilmēja, apstrādāja īpašā programmā un pielika skaņu. Nodarbības beigās šis video tika parādīts skolēniem.
Paldies MOVIE-studijas saimniecei Katjai Ļevikinai un nodarbību vadītajai Eleonorai Beatrisei Stabiņai par saturīgajam un interesantajām nodarbībām!  Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

20181217 105838 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 10., 11. un 12. klašu skolēniem “Vēlos kļūt uzņēmējs”
2018. gada 17. decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Vēlos kļūt uzņēmējs” 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a un 12.b klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums tika īstenots, lai pilnveidotu jauniešu  izpratni par uzņēmējspēju attīstīšanas iespējām, attīstītu skolēnu prasmes karjeras mērķu definēšanā un stratēģiskā plānošanā, pilnveidotu skolēnu sadarbības prasmes komandas darbā, attīstītu stratēģisko un loģisko domāšanu, pilnveidotu prezentēšanas prasmes.
Pasākuma ietvaros tika īstenotas 8 nodarbības. Divas 40 min. garas personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Uzņēmējspējas, to attīstīšana” ar skolēnu iesaisti diskusijās un praktiskā darbā, uzņēmējspēju pašnovērtējuma izveidi darba lapās, uzņēmējspēju attīstīšanas plāna sagatavošanu, kā arī spēles “Vilks vai suns ”izmantošanu sava uzņēmuma potenciāla novērtēšanai 10.a un 10.b klašu skolēniem laikā no plkst.9.10 līdz 11.40.
Divas 40 min. garas  personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Karjeras mērķu definēšana un stratēģiskā plānošana” ar skolēnu iesaisti diskusijās un praktiskā darbā, ieskaitot mērķu ekoloģijas pārbaudi 11.a un 11.b klašu skolēniem laikā no plkst. 10.50 līdz 12.15, kā arī trīs 30 min. garas personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Biznesa misija – praktisks uzdevums grupās” un   viena 30 min. gara nodarbība sevis un savu ideju prezentēšanai, labie un sliktie piemēri prezentēšanā, apģērba, stājas, žestu un balss nozīme prezentēšanas rezultāta sasniegšanai, ieskaitot 15 sekunžu rīka izmantošanu un praktisku uzdevumu – sevis kā potenciāla darbinieka prezentāciju 12.a un 12.b klašu skolēniem no plkst. 13.00 līdz 15.10.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle.
Pasākums “Vēlos kļūt uzņēmējs” palīdzēja vidusskolēniem pilnvērtīgāk izprast  mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, kā arī to, ka un kā  nepieciešams rīkoties,  lai savus izvirzītos mērķus sasniegtu.   Foto

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

IMG 9948 CopyIMG 9949 CopyIMG 9953 CopyNodarbinātības valsts aģentūras karjeras atbalsta pasākums Ādažu vidusskolā
2018.gada 7.decembrī Ādažu vidusskolā viesojās NVA Rīgas reģionālās nodaļas pārstāve karjeras konsultante Inese Markēviča, kura vadīja karjeras atbalsta pasākumu 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.g  klašu skolēniem, lai padziļinātu jauniešu izpratni par sevis izpētes iespējām, izglītības iespējām pēc 9.klases beigšanas un pilnveidotu jauniešu karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes. Īpaši sagatavotā prezentācijā 9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, kuru mērķis ir sniegt karjeras atbalstu jauniešiem. 22 jaunieši, kuriem karjeras lēmuma pieņemšanai nepieciešams papildus  atbalsts, lai nekļūdītos būtiskas izvēles veikšanā, tika pieteikti individuālajām karjeras konsultācijām NVA.
Paldies par šo lielisko iespēju padziļināt izpratni par sevis izzināšanas iespējām, izglītības iespējām un karjeras lēmuma pieņemšanas iemaņu pilnveidošanu NVA karjeras konsultantei Inesei Markēvičai!
Būtiski, ka jauniešiem pastiprinājās izpratne par to, ka viņi paši nevis kāds cits ir atbildīgi par to, cik veiksmīga vai nē būs viņu karjera.                                                                      

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants

IMG 9936 CopyVentspils augstskolas studenti vada karjeras atbalsta pasākumu Ādažu vidusskolas 10.,11. un 12.klašu skolēniem
2018.gada 7.decembrī Ādažu vidusskolā viesojās Ventspils augstskolas studenti ar izzinošu vieslekciju, karjeras konsultāciju un radošajām darbnīcām, lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar studiju iespējām, īpašu uzsvaru liekot uz mūsdienu darba tirgū pieprasītām profesijām. Pasākumu vadīja Ventspils augstskolas studenti no dažādām fakultātēm. Vidusskolēni tika iepazīstināti ar studiju programmām, studiju vidi, aktivitātēm ārpus lekcijām, iespējām doties ERASMUS apmaiņas programmās, stipendijām, īpašu motivēšanas sistēmu un darba iespējām ne vien pēc augstskolas absolvēšanas, bet arī sākot jau ar 2. studiju gadu.
Uzvarētājiem interesantāko jautājumu uzdošanā un radošajās darbnīcās tika apbalvoti ar nelielām Ventspils augstskolas piemiņas balvām.   Foto
Paldies Ventspils augstskolas studentu komandai par interesanto karjeras atbalsta pasākumu!                                                          

Sandra Briede - pedagogs karjeras konsultants

IMG 20181102 WA0005Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība zoodārzā”
2018.gada  30. un 31. oktobrī Ādažu vidusskolas 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e un 6.g klases skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā - mācību ekskursijā -  “Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā esošajām profesijām, darba vidi un specifiku, nodrošinot tikšanos ar dažādu profesiju speciālistiem un izglītojamo iesaisti novērojumu veikšanā un diskusijās, sava viedokļa paušanā, kā arī jautājumu un atbilžu sniegšanā.
Skolēni tika iepazīstināti ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem – valdes priekšsēdētāju, sabiedrisko attiecību speciālistu, grāmatvedi, ekskursijas vadītāju, veterinārārstu, zoologu, entomologu, dzīvnieku kopēju, uzraugu un taksidermistu.   Karjeras pasākuma dalībnieki uzzināja, kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajās profesijās, ka arī to, kāda ir šo profesiju darba vide (biroja telpas, veterinārā ambulance, terārija ēka, tropu māja, akvāriju zāle utt.). Protams, ka darbam zooloģiskajā darbā ir sava specifika, lai strādātu ar dzīvniekiem, ir patiesi jāmīl darbs, ko dara.   Foto

Sandra Briede Pedagogs karjeras konsultants

PirkstiniKARJERAS NEDĒĻA Ādažu vidusskolas sākumskolā 08.10.2018.-12.10.2018.

Mērķis: Popularizēt karjeras izglītību skolā.
Uzdevumi:

 • Radīt priekšstatu par karjeras izglītības nepieciešamību un nozīmīgumu jau sākumskolas posmā.
 • Sniegt informāciju par šī laika profesiju daudzveidīgumu.
 • Rast iespēju izzināt, izpētīt konkrētas profesijas.
 • Veicināt skolēnu pašizpēti ar mērķi atklāt savās stiprās puses, intereses, kas vēlāk palīdzētu profesijas izvēlei.

Nedēļas laikā izdevās:

 • Izpētīt profesijas, kuras populāras šodien;
 • Izpētīt savas intereses, lietas, kas padodas;
 • Ieviest  KARJERAS  PORTFOLIO ;
 • Apmeklēt skolas observatoriju, lai uzzinātu, kāda profesija jāiegūst, lai strādātu observatorijā;
 • Izspēlēt spēles “Profesiju karuselis”, “Uzmini profesiju”;
 • Uzzīmēt savu vecāku profesijas,  nākotnes profesijas;
 • Noskatīties mācību filmas par profesijām;
 • Sagaidīt ciemiņus klasē, kuri iepazīstināja ar savām profesijām: geologs, virsnieks, robežsargs, menedžeris, IT speciālists, ārsts, kinologs, apdrošināšanas speciālists.   Foto

Liels PALDIES 1.klašu vecākiem par atsaucību un piedalīšanos!

IMG 8728 CopyIepazīstam Ādažu novada pašvaldību
Piektdien, 12.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, visiem ceturto klašu skolēniem bija iespēja paviesoties Ādažu novada Domē. Ēkas vestibilā mūs sagaidīja laipna darbiniece, kura īsumā pastāstīja par pašvaldības funkcijām. Pēc tam devāmies apskatīt darba kabinetus, tikties ar darbiniekiem. Pirmās mūs uzņēma izdevuma Ādažu Vēstis veidotājas, kuras skolēniem stāstīja par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai apgūtu žurnālista, fotogrāfa un citas laikraksta tapšanai vajadzīgās profesijas. Nākamā tikšanās bija ar Domes izpilddirektoru Gunti Porieti. Viņš interesanti pastāstīja par to, ko tad dara deputāti un domes darbinieki. Diemžēl neizdevās satikt Domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, bet bijām viņa kabinetā un skolēni varēja apsēsties apspriežu telpā pie lielā galda, lai uz brīdi iztēlotos sevi kādā no tikko iepazītajiem amatiem.   Foto
Ekskursijas nobeigumā skolēni saņēma dāvanā krāsojamo grāmatu - Ādažu novada attīstības programma 2016-2022
Paldies par šo pasākumu atsaucīgajiem Ādažu novada domes darbiniekiem! Paldies mūsu skolas skolotājām - karjeras konsultantēm un skolotājai Anitai Milancejai par pasākuma organizēšanu!

4. klašu skolēnu un audzinātāju vārdā Ilze Dreimane

IMG 20181010 105953 Copy1. – 4. klašu skolēnu ekskursija uz skolas observatoriju
9. un 10. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros 1. – 4. klašu  skolēni varēja apmeklēt Ādažu vidusskolas observatoriju. Tur skolēnus sagaidīja Gundars Leonovičs, kurš kā projekta “Observatorijas atjaunošana” vadītājs,  trīs gadu laikā kopā ar citiem Ādažu vidusskolas skolēnu vecākiem ieguldīja savu darbu observatorijas atjaunošanā.
Skolēni varēja redzēt teleskopu, kas iegādāts par vecāku ziedojumiem, aplūkot kustīgo kupolu un palūkoties uz Ādažiem caur teleskopu. Sajūsma, apbrīns un prieks staroja no katra skolēna.
Skolēni iepazinās ar brīvprātīgo darbu – darbu, ko veic bez atlīdzības. Tam piemērs ir pašu skolēnu vecāki observatorijas atjaunošanā. Tika spriests, kādi mācību priekšmeti jāmācās, lai strādātu observatorijā. Foto
Paldies Gundaram Loenovičam par atsaucību!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

IMG 20180530 WA0004Ādažu vidusskolas 4. klašu un 3.d klases skolēni 22., 28.,29.30. maijā devās mācību ekskursijā uz ražotni “Rūdolfs”, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā”
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tā mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar ražošanas procesu un darbam nepieciešamajām profesijām. Sniegt praktisku ieskatu darbu norisē un profesiju pielietojumā. Palīdzēt sākumskolas skolēniem  skaidrāk apzināties savus talantus, apgūt mērķu plānošanas tehniku un ieraudzīt, ko nepieciešams darīt jau skolas laikā, lai tuvotos savai izvēlētajai nākotnes profesijai.   Foto

Jeļena Daktiņa, pedagogs karjeras konsultants

20180522 134830 CopyJūras un jūrniecības profesijas
Laikā no 2018.gada 21.maija līdz 25.maijam Ādažu vidusskolas 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.g, 7.a, 7.b, 7.c un 7.d klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Jūras un jūrniecības profesijas”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Pasākuma ietvaros Ādažu vidusskolas 6. un 7.klašu skolēni apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, kur tuvāk iepazinās ar jūras un jūrniecības profesijām. Skolēni iejutās kuģa kapteiņu, stūrmaņu un mehāniķu lomās, veicot dažādus praktiskus uzdevumus uz navigācijas un manevrēšanas simulatoriem. Meitenes un zēni iepazinās ar mācību programmu koledžā, un uzzināja par jūrniecības profesijām no jūrniekiem, kuri strādā Novikontas Jūras koledžā. Interaktīvā programma ļāva skolēniem ienirt gan mācību procesā, gan darba vidē uz kuģa. Viņi uzzināja, kā orientēties okeānā, izmantojot vismodernākos kuģu simulatorus, mēģināja glābt slīkstošu cilvēku aiz kuģa borta, sniegt pirmo palīdzību, saviem spēkiem pietauvot kuģi ostā, izvairīties no sadursmes ar citiem ūdens transporta līdzekļiem un šķēršļiem, dzēst ugunsgrēku un veikt daudz citu uzdevumu.   Foto

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants

20180522 082931 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klasēm “Es – savas dzīves kapteinis”
2018.gada 22. un 23.maijā Ādažu vidusskolā 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e un 8.g klašu jauniešiem tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas dzīves kapteinis.” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija pilnveidot skolēnu izpratni par sevis izzināšanu un lēmuma pieņemšanu.
Personības izaugsmes treniņa laikā jaunieši pilnveidoja izpratni par to, kas ir karjera un kādas kvalitātes to veido. Jaunieši noskaidroja, kādas īpašības piemīt cilvēkam, kurš veido veiksmīgu karjeru. Klausoties personības izaugsmes treneres Lailas Zariņas pieredzes stāstu, 8.klašu skolēni uzzināja, kā pasākuma vadītāja jutās, pieņemot lēmumus, un kā šie lēmumi ir ietekmējuši viņas karjeru.
Izprotot to, vai lēmums ir tas pats, kas izvēle, jaunieši uzzināja, ka eksistē 3 kvalitātes – mērķtiecība (mērķis), lēmuma pieņemšana (izvēles izdarīšana) un process kā kvalitāte, -   kuras ietekmē to, vai cilvēka karjera ir veiksmīga vai nē.  
Personības izaugsmes treniņa laikā katrs dalībnieks guva pārliecību, ka nav jābaidās izdarīt izvēles caur savas personības prizmu, pieņemt lēmumus un sekot kvalitatīviem procesiem ceļā uz saviem panākumiem.   Foto

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants

20180515 082729 Copy2018. gada 15.maijā Ādažu vidusskolā 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e un 5.g klases skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā “Multimediju dizaina profesijas”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar tādām multimediju profesijām kā vizuālās reklāmas speciālists, interjera noformētājs un animators, ka arī ar animācijas jomā saistītajām profesijām – filmu mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrātors, scenogrāfs un grafiskais dizainers. Skolēni uzzināja kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajās profesijās. Vēlāk, pasākuma otrajā daļā skolēni meistarklašu laikā nelielās, bet saliedētās komandās darbojoties ‘stop motion’ un zīmētas animācijas tehnikās, iejutās profesionāļu lomās. Būdami gan scenārija autori gan multiplikatori, viņi apguva scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus, izveidoja un nodemonstrēja nelielas animācijas filmiņas.
Paldies par interesanto pasākumu biedrības “MULTENKULTEN” radošajai komandai.   Foto

Sandra Briede Pedagogs karjeras konsultants

IMG 20180509 091111 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 1.klašu skolēniem “Pētām un izzinām profesijas Latvijā”                   
9. maijā  Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pētām un izzinām profesijas Latvijā” 1. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar tik retu profesiju, kā stikla pūtējs un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos šajā jomā, kur  iespējams apgūt profesiju, cik ilgi jāmācas, kāda ir aparatūra, ja tāda ir, darba drošība, darba specifika.
Skolēni uzzināja no kādām smiltīm gatavo stiklu, kāds ir šo smilšu sastāvs, cik lielā temperatūrā kūst stikls. Visu acu priekšā meistars gatavoja figūriņas no stikla. Praktiski darboties varēja arī paši skolēni. Izrādās, figūriņu gatavošana ir stikla plastika, bet ir arī stikla pūtēji. Tas viss ir 100% roku darbs un tādā veidā Latvijā meistari  strādā vienīgie. Skolēni varēja izmēģināt, cik pareizi un spēcīgi vai, gluži otrādi, vāji jāpūš speciālas sagataves , lai veidotos stikla burbulis. Uzmanīgākie un pacietīgākie varēja nopelnīt balviņas. Foto

Paldies Ventspils stikla pūtējiem!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

 Latvijas Universitātes izbraukuma pasākums Ādažu vidusskolā

DSC 0067 1DSC 0084 1DSC 0093 1DSC 0097 1
2018.gada 27.aprīlī karjeras izglītības pasākumu ietvaros no plkst. 9.00 līdz 12.45 pie Ādažu vidusskolas piestāja īpaši aprīkots Latvijas Universitātes autobuss kopā ar šīs augstskolas vēstnešiem, lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar daudzveidīgo studiju programmu klāstu, studentu dzīvi, ārpusstudiju aktivitātēm, pašpārvaldi un atbildētu uz jauniešus interesējošiem jautājumiem. 12.a, 12.b, 11.a, 11.b, 10.a un 10.b klases skolēni paviesojās interaktīvajā autobusā, sarunājās ar LU vēstnešiem, saņēma LU informatīvos materiālus par studijām un TV ekrānā noskatījās video par kādu no 13 fakultātēm. Tiem jauniešiem, kuri ir izvēlējušies Latvijas Universitāti par nākamo mācību iestādi, pasākuma laikā bija iespēja aizpildīt ātro testu “Pastudē sevi” un gūt pārliecību par studiju un profesijas izvēles atbilstību.
Paldies Latvijas Universitātei par jauniešiem sniegto informāciju, informatīvajiem materiāliem, atbildēm uz jautājumiem!

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 10. un 9.klašu skolēniem “Manai personībai piemērotākā darba nozare”

ML 1ML 22018.gada 24. un 25.aprīlī Ādažu vidusskolā 10.ab un 9.abcde klases jauniešiem tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manai personībai piemērotākā darba nozare”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.

Pasākumā jaunieši veica individuālo darbu uz īpaši izstrādātām testa formām. E.Šteins “Karjeras enkuri” – tests paredzēts indivīda konkrētās karjeras virzības un tās izteiktības pakāpes noteikšanai. 10 dienu laikā katram pasākuma dalībniekam tiks izsniegti testa rezultāti (PDF) papīra formā par viņa personības piemērotību profesijai vai darba nozarei.
Personības izaugsmes treniņa laikā jaunieši veica pašnovērtējumu uz īpaši sagatavotām darba lapām un saņēma atgriezenisko saiti pašnovērtēšanas darba apkopojumu par  paveikto.
Izprotot to, kas mūs motivē visvairāk – prieks un socializācija, palīdzēšana citiem, fakti un cipari vai izaicinājums – mēs varam noskaidrot savas personības un temperamenta tipu. Mēs visi esam kā dārgakmeņi, tikai ļoti dažādi – safīri, pērles, smaragdi un rubīni, visi esam vērtīgi, sev un sabiedrībai tik nepieciešami, tāpēc veiksmīgas karjeras veidošanai jāmācas pareizi komunicēt.     
Personības izaugsmes treniņa laikā katrs dalībnieks noskaidroja savas  komunikācijas veidu un saņēma rekomendācijas saskarsmes prasmju pilnveidošanai, lai turpmāk varētu veidot veiksmīgu karjeru.
Paldies 10.a, 10.b, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d un 9.e klases jauniešu vārdā personīgās izaugsmes trenerei, klīniskajai psiholoģei un lektorei Ingai Bitei par lietderīgo personīgas izaugsmes treniņu.

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants

ML karj 1Šī gada 4. un 6. aprīlī, 4.abcdegl un 3.d klašu skolēniem notika praktiska nodarbība "Mērķu plānošanas stunda" kuru vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli" pārstāvji.
Pasākums atbalstīts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Nodarbības mērķis bija palīdzēt sākumskolas skolēniem skaidrāk apzināties savus talantus, apgūt mērķu plānošanas tehniku un ieraudzīt, ko nepieciešams darīt jau skolas laikā, lai tuvotos savai izvēlētajai nākotnes profesijai.
Skolēni tika iepazīstināti ar teorētisko mērķu plānošanas tehniku un rīkiem (prezentācija un trenera sniegtā izskaidrojošā informācija), kā arī virzīti domāt par savu nākamo profesiju, apzinoties savas dotības un intereses. Ar izvirzāmo jautājumu paraugiem, skolēni tika sagatavoti mērķu kartes praktiskai veidošanai. Skolēni praktiski izstrādāja savu personīgo mērķu karti.   Foto

Jeļena Daktiņa, pedagogs karjeras konsultants

 IMG 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 2.klašu skolēniem “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?”

3. un 4. aprīlī Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?” 2. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija izzināt skolēnu intereses, spējas, talantus un attīstīt skolēnos sapratni par to, kas es esmu un kādai profesijai vairāk esmu piemērots.
Ar metodes “Asociācijas ar dzīvniekiem” un ar spēles “Ja es būtu…” palīdzību katrs dalībnieks vairāk iepazina sevi un savas labās īpašības, iepazina citus nodarbību dalībniekus, mācījās apzināt savas prasmes un iemaņas, lai darītu to, kas visvairāk patīk. Nodarbībā katrs varēja pasapņot par savu sapņu profesiju, savu sapni uzrakstīt, padomāt par to un klusībā vēlēties, lai tas piepildās.
Nodarbību vadītājas novēlēja :”Lai veicas dzīvē sasniegt izsapņoto un iecerēto!”
Paldies biedrības “Alternatīvā Attīstība” un projekta “Dari Latvijai” radošajai komandai mg. psych. Ingai Bitei un Mg. pedagoģijā Ērikai Leisai par saturīgajām un interesantajām nodarbībām!   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

Tehnobuss 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Mana karjera inženierzinātnēs”
22. un 23. martā  Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera inženierzinātnēs” 3. klašu skolēniem.
Skolēni interesantā veidā iepazinās ar mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nepieciešamajām profesijām – programmējamo darba galdu iestatītāja, mehatroniķa, virpotāja, frēzētāja, metinātāja, elektriķa, atslēdznieka darbu. Darbs šajā nozarē ir ļoti interesants, aizraujošs un radošs. Ir arī izaugsmes iespējas, kas saistītas ar jaunākajām tehnoloģijām un datorprogrammām.
Visu šo svarīgo un interesanto skolēni iepazina TEHNOBUSĀ, kas ir pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija Latvijā. Tas ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenots projekts ar mērķi atraktīva veidā veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, īpaši par mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm.
Paldies instruktoriem un nodarbību vadītajiem Aināram Dambergam un Edvīnam Aizupietim!   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

K 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klašu skolēniem “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?”
20. martā Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu ?”5. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija izzināt skolēnu intereses, spējas, talantus un attīstīt skolēnos sapratni par to, kas es esmu un kādai profesijai vairāk esmu piemērots.
Ar metodes “Asociācijas ar priekšmetiem” un ar spēles “Ja es būtu” palīdzību katrs dalībnieks vairāk iepazina sevi un savas labās īpašības, iepazina citus nodarbību dalībniekus, mācījās apzināt savas prasmes un iemaņas, lai darītu to, kas visvairāk patīk.
Paldies biedrības “Alternatīvā Attīstība” un projekta “Dari Latvijai” radošajai komandai mg. psych. Ingai Bitei un Mg. pedagoģijā Ērikai Leisai par saturīgajām un interesantajām nodarbībām! Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

Tk 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ”3. klašu skolēniem
10. janvārī Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ” 3.a, b, e, g, l klašu skolēniem.
Karjeras konsultants, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle Jolanta Priede rosināja skolēnus atbildēt uz jautājumiem -  Kas ir karjera? Kas ir karjeras konsultants?
Skolēnu uzdevums bija nosaukt dažādas profesijas, kas varētu būt multfilmas tēla Tīģerīša sapņu profesija. Nosaukto profesiju skaits bija iespaidīgas, pat līdz 82 profesijām.
Tālāk skolēni iejutās karjeras konsultanta lomā un palīdzēja Tīģerītim izvēlēties piemērotākās no visām  nosauktajām profesijām, pasakot un pamatojot arī kāpēc profesija būs piemērota vai nepiemērota.
Nodarbībā  caur multfilmas tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants

No idejas1No idejas2No idejas3No idejas4Karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam” 1. - 2. klašu skolēniem
No 19. decembra līdz 21. decembrim Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam.” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
Skolēni tikās ar uzņēmuma SIA “Sēklu muss” vadītāju Agnesi Nazarecu. Viņa pastāstīja par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Agnese Nazareca pastāstīja arī par to, kādi pienākumi ir viņai kā uzņēmuma vadītajai. Skolēni uzzināja, ka “Sēklu muss” ražo veselīgus saldumus, kas nesatur cukuru, glutēnu un e-vielas.
Agneses vadībā skolēni nodarbībās gatavoja saldumus no sēklām, žāvētām ogām un citam veselīgām lietām. Pagatavoto varēja glīti noformēt, iesaiņot un nest uz mājām, lai iepriecinātu ģimeni. Skolēni guva nelielu ieskatu kāda produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai.
Paldies SIA “Sēklu muss” par interesantajām nodarbībām! Ādažu vidusskolas 1. un 2. klašu skolēni tagad zina, kas ir veselīgi našķi un kā tos gatavo.

20171205 130336 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 12. klašu skolēniem “Karjera sākas jau šodien”

2017.gada 5.decembrī Ādažu vidusskolā 12.a un 12.b klases jauniešiem tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjera sākas jau šodien”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle.
Pasākuma nodarbību laikā tika aplūkoti tādi jautājumi kā karjeras veidošanas iespējamie scenāriji un faktori, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli, mērķu definēšana un to sasniegšanas plāna izveide, karjeras lēmumu pamatotība un savu talantu apzināšanās un pielāgošana karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām.
Jaunieši praktiski darbojās savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras izvēles veikšanā, kā arī padziļināja izpratni par karjeras veidošanas iespējamajiem scenārijiem un faktoriem, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli.
Turpmāko izglītību iegūt ārzemēs ieinteresētajiem skolēniem, bija iespējams uzzināt par tiem plusiem un mīnusiem, ar kuriem ir saskārušies Latvijas jaunieši  dažādu valstu mācību iestādēs un sadzīvē.
12.klašu skolēni bija gandarīti un atzinīgi novērtēja šo iespēju attīstīt prasmes izskaidrot savu karjeras lēmumu pamatotību un spējas ne vien apzināties, bet arī  pilnveidot savus talantus un saskaņot tos ar karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām. Foto

Sandra Briede

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu skolēniem “Es pats savas laimes kalējs”

Karjera 9 1Karjera 9 2Karjera 9 32017.gada 1.decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es pats savas laimes kalējs” 9.a, 9.b, 9.c, 9.e, 9.d klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Lai savas nākotnes karjeras veidošanā ieinteresētie skolēni varētu pilnvērtīgāk izprast sevis izzināšanu, uzdodot lektorei jautājumus un sastādīt savu spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, jaunieši pasākuma laikā no plkst. 9:10 līdz 14:30 piedalījās trīs grupās: 9.a, 9.b klašu 39 skolēni – 1.grupa; 9.c, 9.e – klašu 38 skolēni – 2.grupa; 9.d klases 19 skolēni – 3.grupa.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumā 9.klašu skolēniem bija iespējams pilnveidot savu izpratni par sevis izzināšanu, mērķu izvirzīšanu, izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī mācību priekšmetu sasaisti ar profesionālo karjeru nākotnē. Motivētākie skolēni sastādīja spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, balstoties uz saviem izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem, kā arī izveidoja katrs savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumā tika aplūkotas tādas tēmas kā veiksme un tās veidošanās faktori, savas nākotnes veidošana kā veiksmīgam cilvēkam, 7 soļi, kas veicami veiksmīgas karjeras veidošanai, mērķu sabalansēšana ar vērtību skalu, veselības stāvokli un raksturu, spēju un prasmju attīstības individuālo plānu sastādīšana, balstoties uz izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem. Skolēniem bija iespēja izveidot savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle. 
Pasākums “Katrs pats savas laimes kalējs” palīdzēja 9.klašu skolēniem pilnvērtīgāk izprast sevis izpētes nepieciešamību un mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, kā arī labāk sagatavoties projekta darbam karjeras izglītībā un karjeras portfolio izveidei.

Sandra Briede


IMG 20171104 WA0000
IMG 20171104 WA0004Karjeras izglītība sākumskolā
Novembra mēnesī ar sākumskolas skolēniem par karjeras jautājumiem runāja Aivars Belis, 4.b klases skolnieka Roberta Beļa tētis. Interaktīvā lekcija “Mana karjera IT pasaulē” bija interesanta un aizraujoša. Skolēniem saprotamā, uzskatāmā veidā bija iespēja uzzināt par IT nozares profesiju daudzveidību, par prasmēm, kuras jāattīsta skolēniem skolas laikā. Aivars pastāstīja par savu personīgo pieredzi veiksmīgas karjeras veidošanā, kas kalpoja kā pozitīvs piemērs bērnu nākotnes plāniem. Paldies Aivaram Belim par nodarbībām 4. abcdegl un 3.d klašu skolēniem.

Csdd 1 Copy8. novembrī Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums  1. – 2. klašu skolēniem “Profesiju daudzveidība saistībā ar mūsu drošību.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas sabiedrisko attiecību specialiste Valda Kjaspere skolēniem interesanti un uzskatāmi pastāstīja, kas tad veido satiksmi, kādas profesijas nepieciešamas, lai varētu veidoties  satiksme, satiksmes drošība un kontrole. Skolēni varēja pārliecināties,  cik nepieciešamas ir profesijas, kas saistītas ar drošību ceļu satiksmē.                                                                                                                                                

Neizpalika arī pašu skolēnu aktīva darbošanās un vēlme parādīt zināšanas, risinot krustvārdu mīklu, saliekot puzli, atbildot uz jautājumiem. Liels prieks, protams, bija par balviņām katram skolēnam.
Paldies par interesantajām nodarbībām! Foto

Rudens 2017Mācību ekskursija “Ieskats vēsturnieka, ģeogrāfa, arheologa ikdienā”

20.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un ar minētā projekta finansiālu atbalstu Ādažu vidusskolas 11.a un 11.b klašu skolēni piedalījās 3 praktiskajās nodarbībās Zaļā klasē Raiskumā, Pārgaujas novadā.
Lasīt vairāk Foto

IMG 20170926 095250 CopyŠogad septembrī un oktobrī, karjeras izglītības ietvaros, Ādažu vidusskolas 2. klašu skolēni viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Ekskursijas sākumā skolēni iepazinās ar latviešu teātra vēsturi.
Viens no ekskursijas mērķiem bija iepazīt ar skatuves mākslu saistīto profesiju daudzveidību, nozīmi un nepieciešamību. Gida vadībā tika iestudēta arī neliela izrāde. Skolēni iejutās dekoratoru, skatuves strādnieku, aktieru  lomās. Tika pastāstīts arī par tādām profesijām, kā režisors, kostīmu mākslinieks, scenogrāfs, suflieris. Nosaucot  profesijas, skolēni minēja, ko dara šo profesiju pārstāvji, kāpēc teātrī šīs profesijas ir vajadzīgas.
Paldies Teātra muzejam par laipno uzņemšanu un interesanto ekskursiju! Foto

Rujienas sinsillasEkskursija – darba procesa vērošana. Zvērkopja profesija

29. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3. a un  4.a klases apmeklēja šinšillu audzētavu Rūjienas novada, Jeru pagastā.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus

SeminarsSeminārs jauniešiem “Gribu kļūt uzņēmējs”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 24. maijā Ādažu vidusskolas baltajā zālē 11. klašu skolēni piedalījās seminārā, kuru vadīja Jolanta Priede, lektore RTU ekonomikas un vadības jomās, pieredzējusi, motivējoša vadītāja, diplomēta karjeras konsultante, RTU Karjeras centra dibinātāja un “RTU karjeras dienu” projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, kuras zinātniskā darbība saistīta ar studējošo uzņēmējspēju (kompetenču) attīstību.   Lasīt vairāk   Sk. attēlus

Laimas muzejsSaldumu ražošanas meistars. Tehnologa profesija.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

23. maijā Ādažu vidusskolas 2. c klase devās iepazīt šokolādes tapšanas tradīcijas uz saldumu fabriku „Laima”, kas ir lielākais saldumu ražotājs Latvijā. Aizraujošā un interaktīvā veidā bija iespēja uzzināt, kāda ir šokolādes ražošanas vēsture un noslēpumi, kā arī kāds ir kakao pupas ceļš no koka zara līdz pārtapšanai garšīgā šokolādes tāfelītē.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus

Eksperimentu parade"Vēlos kļūt fiziķis vai ķīmiķis" 24.05.-25.05.2017. 1.-4. klasēm

Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” radošā komanda vadīja nodarbības sākumskolas skolēniem, lai atklātu un rosinātu skolēnu zinātkāri par sevi un apkārtējo pasauli un tehnoloģijām, iepazītu ar ķīmiju un fiziku saistīto profesiju daudzveidību.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus   Sk. attēlus   Sk. attēlus

NOVIKONTASEkskursija - jūras un jūrniecības profesiju pasaulē

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. un 25. maijā Ādažu vidusskolas 8.klašu skolēni apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, lai tuvāk iepazītos ar jūras un jūrniecības profesijām, praktiski veicot dažādus uzdevumus. Meitenes uz zēni iepazinās ar mācību programmu koledžā, un uzzināja par jūrniecības profesijām no jūrniekiem, kuri strādā Novikontas Jūras koledžā.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus

Bot darzsDaba, vide un profesijas LU Botāniskajā dārzā

Lai gan mācību gads strauji tuvojas beigām, 23. un 24.maijs Ādažu vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem bija jaunu zināšanu apguves un interesantu piedzīvojumu izbaudīšanas dienas.  Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu LU Botāniskajā dārzā bija īpaši sagatavotas 6 tematiskās nodarbības (laboratorijas), lai  palīdzētu mūsu skolēniem labāk iepazīt ar dabu un vidi saistītās profesijas.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus

LNMMEkskursija “Profesijas mākslas pasaulē”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. maijā 10.klašu skolēni piedalījās ekskursijā, kuras laikā iepazinās ar Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja arhitektūru un vidi, kā arī ar muzejā un mākslas pasaulē pārstāvētajām profesijām. 
Ekskursijas sākumā jaunieši apmeklēja muzeja krātuvi pagrabstāvā, kur uzzināja, kā tiek uzglabāti mākslas darbi, kā arī ieguva informāciju par kolekciju glabātāju un izstāžu kuratoru profesijām.

 Lasīt vairāk   Sk. attēlus

Karjeras izgl 4dKarjeras izglītība mācību procesā 

4. d klases skolēni latviešu valodas un literatūras stundās apguva tēmu “Aktiera profesija.” Lai labāk iepazītu ar teātra mākslu saistīto profesiju daudzveidību, skolēni strādāja grupās. Katra grupa varēja izvēlēties vienu no trim latviešu autoru dzejoļiem un iestudēt īsu teātra uzvedumu. Tika veidotas afiša un programma J. Poruka bērnu dzejolim “Tracis,” V. Luksa dzejolim “Dziesma par slinko Jānīti, ” V. Plūdoņa dzejolim“ Ozoliņš un beka.” Katra grupa ar savu iestudējumu uzstājās klasē.
Paldies 4.d klases skolēniem par ieguldīto darbu un interesantajiem priekšnesumiem!     Sk. attēlus

Karjera 4Eiropas diena, Latvijas valsts 09.05.2017. 12.ab klasēm

Skolā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, bijušais Ādažu pamatskolas absolvents un vadīja politikas un tiesību stundu 12. klašu skolēniem.

Lasīt vairāk
Sk. attēlus

Karjera 5Meža ekspedīcija

28. aprīļa rītā Ādažu vidusskolas pagalmu pieskandēja 1.klašu skolēnu priecīgās balsis. Visi lietus mākoņi tika izgaiņāti, un varēja sākties LVM organizētā Meža ekspedīcija Vidusdaugavā, Tomes mežu masīvā.  

Lasīt vairāk    Sk. attēlus

 

o   Izprast sevi

o   Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

o   Veidot pašapziņu

o   Apzināt savas stiprās un vājās puses

o   Plānot un vadīt savu karjeru

o   Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

o   Pētīt izglītības iespējas

Pieņemt lēmumu

Image

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu vidusskolas korpuss

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164

Ādažu sākumskolas korpuss

Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts,
Ādažu novads, LV-2164
Image

Noderīgas saites

Noderīgas saites
Noderīgas saites